Today
18
     This Month
340
     Total
1,860

อีเมล์ : contact@nwmindustry.com

เบอร์โทรศัพท์ 035-801739-41

|
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงานก่อนหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้มีการจัดกิจกรรม ทำบุญเทศกาลสงกรานต์ รดน้ำขอพรจากผู้บริหาร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงานกับพนักงานและเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของไทย และกิจกรรมส่งน้องกลับบ้านโดยมีการตรวจความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการเดินทางของพนักงานโดยหัวหน้างานและผู้บริหารก่อนออกจากบริษัทฯ  เช่น การคัดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกกันน็อค  และการย้ำเตือนอันตรายจากการจราจรช่วงเทศกาล เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล และยังได้แจกของที่ระลึกให้กับพนักงานทุกคนด้วย