Today
18
     This Month
340
     Total
1,860

อีเมล์ : contact@nwmindustry.com

เบอร์โทรศัพท์ 035-801739-41

|
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการทำงานประจำปี 2560 ได้มีการจัดกิจกรรม”ส่งน้องกลับบ้าน” โดยมีการตรวจความปลอดภัยที่เกี่ยวกับการเดินทางของพนักงานโดยหัวหน้างานและผู้บริหารก่อนออกจากบริษัทฯ  เช่น การคัดเข็มขัดนิรภัย การสวมหมวกกันน็อค  และการย้ำเตือนอันตรายจากการจราจรช่วงเทศกาล เป็นต้น เพื่อให้พนักงานเกิดความตระหนักด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล และยังได้แจกของที่ระลึกให้กับพนักงานทุกคนด้วย